Privacy Policy DOL FIJN Kinderopvang

INLEIDING

Voor het realiseren van goede opvang voor uw kind(eren) is het noodzakelijk dat medewerkers van DOL FIJN Kinderopvang gegevens van u en uw kind(eren) verwerken. U deelt deze gegevens met ons in het vertrouwen dat DOL FIJN Kinderopvang en haar medewerkers zorgvuldig met uw gegevens omgaan. DOL FIJN Kinderopvang doet er alles aan om de privacy van u en uw kind(eren) te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De wijze waarop we met uw gegevens om dienen te gaan is vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin staan de regels over de bescherming van uw privacy. De naleving van deze wet wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

PERSOONSGEGEVENS

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens nodig om uw kind(eren) goede opvang te kunnen bieden en onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Hierbij is het voor ons van belang ons aan de wet te houden. Hieronder leest u welke gegevens wij van u en uw kind(eren) gebruiken:
1. Naam en contactgegevens: Hieronder vallen naam, adres en woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, Burgerservicenummer, telefoonnummer en emailadres (voor zover van toepassing van zowel ouder als kind).
2. Betaalgegevens: De naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer en de betaalhistorie met DOL FIJN Kinderopvang.
3. Bijzondere persoonsgegevens: Kopie van uw legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), foto’s en (medische) gegevens die belangrijk zijn voor de juiste dagelijkse verzorging van uw kind(eren).

GEGEVENSVERWERKING

DOL FIJN Kinderopvang verwerkt alleen gegevens die wij van u ontvangen hebben in het kader van de plaatsingsovereenkomst. Wij verzamelen geen gegevens van u of uw kind(eren) bij derden. Wij verkopen uw gegevens aan niemand en zullen de persoonsgegevens alleen binnen de EU verwerken.

DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

DOL FIJN Kinderopvang mag uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verzamelen en gebruiken:
Opvang
Het aanleggen van een dossier is noodzakelijk om uw kind een goede opvangplaats te bieden. Daarom hebben medewerkers die bij de opvang betrokken zijn, zoals pedagogisch medewerkers en ons servicebureau, de plicht om uw gegevens vast te leggen in een dossier. De pedagogisch medewerkers mogen uw gegevens desgewenst met collega’s bespreken.
Klantenadministratie en financiële administratie
Voor het aangaan en uitvoeren van plaatsingsovereenkomsten en voor het goed uitvoeren van de opvang registreert het servicebureau de benodigde gegevens. Voor de financiële afhandeling van de geboden opvang en het afleggen van verantwoording daarover wordt een beperkt aantal persoonsgegevens gebruikt.
Andere doelen
Persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor andere doelen zoals beleid en management, kwaliteitsbewaking van de opvang, onderzoek en statistiek. Hoofdregel hierbij is dat de gegevens anoniem (niet op naam) worden verwerkt. Indien DOL FIJN Kinderopvang uw gegevens voor andere dan de bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daarvoor van tevoren toestemming heeft gegeven.

UITWISSELING VAN GEGEVENS

In het kader van de opvang kan DOL FIJN Kinderopvang, alleen met uw toestemming, gegevens opvragen bij externe instanties. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier alleen met uw toestemming worden verstrekt aan andere instanties buiten DOL FIJN Kinderopvang, zoals scholen etc.
In uitzonderlijke gevallen kan DOL FIJN Kinderopvang wettelijk verplicht worden om gegevens te verstrekken aan derden.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

DOL FIJN Kinderopvang zorgt ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn, dat gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Van de kant van DOL FIJN Kinderopvang hebben alleen de medewerkers die rechtstreeks bij de opvang van uw kind betrokken zijn, het recht op toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn het servicebureau, pedagogisch medewerkers en coördinatoren. Allen hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij gebruiken beveiligde computerprogramma’s, servers en verbindingen. Uiteraard maken wij daarbij gebruik van goedwerkende beveiligingsprogramma’s. Indien gegevens worden bewaard op externe servers, dan hebben wij met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten gesloten. Alle gegevens worden, volgens de AVG-richtlijnen, nooit bewaard op servers buiten de Europese Unie.

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is. DOL FIJN hanteert een bewaartermijn van 2 jaar vanaf de laatste opvangdag. In bepaalde gevallen is de wettelijke bewaartermijn langer en wij moeten ons uiteraard aan deze wetgeving houden. Zo is er voor de financiële administratie een bewaartermijn van 7 jaar van toepassing.

WELKE RECHTEN HEEFT U M.B.T. UW PRIVACY

U heeft ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevens bescherming de volgende rechten:
Het recht van inzage
U heeft het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u en uw kind(eren) verwerken.
Het recht van correctie
Indien blijkt dat de persoonsgegevens die wij verwerken niet blijken te kloppen, dan kunt u dat laten corrigeren.
Het recht van verwijdering
U heeft uw persoonsgegevens met ons gedeeld voor een bepaald doel. Indien wij deze gegevens voor dat doel niet meer nodig hebben, heeft u het recht deze gegevens te laten verwijderen uit ons systeem. Dit kan echter alleen met gegevens die wij volgens de wet niet hoeven te bewaren.
Het recht van beperking
Indien u het oneens bent met de inhoud of het gebruik van persoonsgegevens door DOL FIJN Kinderopvang, dan heeft u het recht om deze gegevens (tijdelijk) beperkt te laten gebruiken door DOL FIJN Kinderopvang. Wij kunnen dan uitzoeken of de gegevens moeten worden aangepast en of ze inderdaad niet juist verwerkt zijn volgens de wet.
Het recht van dataportabiliteit
U heeft het recht uw gegevens in te zien en kunt dan ook altijd om een afschrift (kopie) van uw gegevens verzoeken. Ook kunt u iemand machtigen het dossier (de gegevens) namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager (partner, familielid, advocaat) moet dan een schriftelijke machtiging van u overleggen.
Het recht van bezwaar
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop DOL FIJN Kinderopvang uw gegevens verwerkt, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van uw gegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u onderstaand.

GESCHIL

DOL FIJN Kinderopvang doet er alles aan uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Bent u het oneens met hoe wij uw gegevens gebruiken dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

VRAGEN

Indien u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

DOL FIJN Kinderopvang
Vijverlaan 10
3971 HK Driebergen-Rijsenburg
0343-741010 (optie 1 voor servicebureau)
office@dolfijnheuvelrug.nl